Filtriranje i nega pijaće vode

        

 

Mehaničko prečišćavanje:

                             Plastični filter, uložci filtera u kućištu efikasno uklanjanju različite

                             materijale , zagađenost u vodi kao što su rđe, pesak, vodeni otpadci itd. Na

                             raspolaganju su promenjivi polipropilen filter ulošci, ulošci sa mogućnošću

                            ručnog pranja filtarskih elemenata, ulošci za automatsko pranje filterskih

                            elementa.

 

Šljunčani filter:

                            Kontejner, otporan na pritisak, punjen sa sortiranom kvarcnim šljunkom,

                            prečistač koji služi za otklanjanje mehaničkih nečistoća. Otklanjanje

                            mehaničkih nečistoća iz posude se rešava sa kontra protokom,

                            automatskom tehnologijom. Filtarni materijal ne treba menjati.

 

Filtriranje sa aktivnim ugljem:

                          

                          Posuda, punjen specijalnim filtarnim elementima, pod pritiskom, koji od

                          vode za upotrebu odstranjuje neprijatne mirisne i neukusne organske

                          materijale, slobodan hlor, i druge zdravstveno štetne haloform jedinjenja i

                         mehaniče nečistoće. Otklanjava, putem adsorbcije, mirisne i ukuskvarljive

                         organske nečistoće. Uklanjanje mehaničkih nečistoća iz posude vrši se

                         kontra protokom, u automatskoj primeni. U međuvremenu se filterni krevet

                         oslobađa od prileglih nečistoća i posle toga filterni elmenti se mogu ponovo

                         da se koriste. Ako se materijal filtera totalno zasiti i ne može dalje da vrši

                         adsorbciju, potrebno je menjanje. To je neophodno izvršiti u intervalu od

                         godinu dana do tri  godine, u zavisnosti od kvalite korišćene vode

 

Uklanjanje gvožđa:

 

                         Specijalan, katalitičkim filtarskim materijalom punjena posuda pod

                         pritiskom, koja u namenskoj vodi  rastvorene gvožđene jone konvertuje u

                         nerastvorne gvozđene jone i filtrira. Ovako staloženo otpadno gvožđe  sa

                         kontra protokom, automatskom navigacijom odstranuje iz posude, tako da

                         katalitički filtar može da se recilklira i dalje koristi. Zamena filtera u

                         zavisnosti od kvalite vode je neophodno u periodu od jedne do tri godine.

 

Otklanjanje gvožđa i mangana:

 

                       Specialan filtar sa mineralnim česticama, u posudi pod pritiskom,

                       dvovalentne gvožđe i mangan jone u sirovoj vodi konvertuje u

                       četvorovalentne koje reaguju sa filtarskim materijalom. Posle toga  joni se

                       konvertuju u trivalentne koje se taloze, zatim koloide i pahuljice se

                       filtriraju  koje se sa autamskom kontra smernom pritiskom operu iz posude.

                       Filtarski materijal treba periodično regenerirati. Regeneracija se vrši

                       automatski, korišćenjem natrium-permanganata,  oksidacijom. Zavisno od

                       kvalitete vode regeneraciju potrebno je vršiti u intervalu od dve do šest

                       nedelja. Filtar je potrebno menjati u intervalu od godinu dana do tri

                       godnine.

 

Otklanjanje arsena:

 

                     Posuda pod pritiskom, punjeno sa specijalnim sintetičkim gvožđe-hidroksid 

                     adsorbnim materijalom, koja veoma efikasno otklanja arsensku

                    kontaminaciju vode. Glavna karakteristika filtra je da adsorbuje As(V) i 

                    As(III) kontaminaciju.  Periodično otpuštanje filtarkog materijala se vrši

                    automatskom kontolom. Ako je filtarni materijal zasićen i ne adsorbuje više

                    arsena, zamena je nepohodna. Filtar je potrebno menjati u periodu od

                    godinu dana do tri godine, zavisno od kvalitete korišćene vode.

 

Otklanjanje ammonijuma:

 

                   Specialni filtar sa mineralnim česticama, u posudi pod pritiskom, vezuje

                   amonijak sa adsorbcijom i oksidacijom. Ako se oksidacija iscrpi filtar treba

                   regenerirati.  Regeneracija se vrši automatski sa natrijum hlorid i gvožđe(I)

                   sulfatom. Zavisno od kvalitete korišćene vode, potrebno je vršiti

                   regeneraciju filtra u intervalu od dve do šest nedelja. Filtar je potrebno

                   menjati u intervalu od godinu dana do tri godine.

 

Omekšivanje vode:

 

                  Specijalni filtarski materijal u posudi pod pritiskom, u rastvorenoj tvrdoj

                  vodi katione zamenjuje sa Na+ jonima. Posle zasićenosti filtra sa jonima,

                  treba vršiti regeneraciju filtra. Regeneracija se vrši korišćenjem soli (NaCl),

                  automatski u zavisnosti od litarske kolicine. Filtar je potrebno menjati u

                  intervalu od godinu dana do tri godine, zavisno od kvalitete korišćene vode.

 

Parcijalna deslanizacija:

 

                  Specijalni filtarski materijal, u posudi pod pritiskom, smajuje tvrdoću vode

                  i smanjuje količinu hidrogen-karbonata i soli u vodi. Nakon zasićenja

                 filtara sa ionima potrebna je regeneracija. Regeneracija se vrši sa

                 hlorovodoničnom kiselinom i korišćenjem soli (NaCl), manualno, po

                 određenoj litarskoj količini. Filtar je potrebno menjati u intervalu od godinu

                 dana do tri godine, zavisno od kvalitete korišćene vode.

 

Potpuna zamena jona:

 

                  Potpuna zamena jona u vodi znači uklanjanje otopljenih materijala iz

                  vode.Kation izmenjivačka smola zamenjuje katjone ( Ca2+; Mg2+; Na2+…) na

                  hidroxonium-jone (H3O+). Anion izmenjivačka smola zamenjuje anjone

                 (HCO3-, SO42-, Cl-…) na hidroxid-jone (OH-). Generisane jone se ujedinjuju

                  u vodu: H3O++OH-=2H2O. Nakon zasićenja filtara potrebna je regeneracija.

                  Regeneracija se vrši sa hlorovodoničnom kiselinom i korišćenjem natrijum-

                  hidroksida. Vrši se manualno, korišćenjem mernih instrumenata. Filtar

                  materijal je potrebno menjati u intervalu od godinu dana do tri godine,

                  zavisno od kvalitete korišćene vode.

 

Otplinjavanje:

 

                 Otvorena posuda koji se koristi za otklanjanje otopljenih gasova u vodi,

                 korišćenjem kontra ispuhanjem gasova u posudi.

 

Doziranje hemikalija:

 

                Mikroprocesorski kontrolirana elektromagnetna pumpa, sa visokom

                preciznošću vrši doziranje tečnosti u cevovodne sisteme pod pritiskom i u

                zatvorene i otvorene posude, kontejnere.

 

UV sterilizacija:

 

                UV sterilizaciju, služi za otklanjanje mikroorganizama iz vode.

                U uređaju godišnje treba menjati UV izvor svetlosti i zaštitne cevi.

 

RO potpuna deslanizacija reverznom osmozom:

 

              Semi-propusne membrane, vrše reverznu osmozu, u suprotnom smeru od

              prirode osmoze.

              Centrifugalna pumpa cedi vodu preko semi-propusne membrane, i tako pore

              veličine Angstrema na površini membrane zadržavaju soli otopljene u vodi.

              Membranu je potrebno menjati nakon 10.000 časova korišćenja.

              Iz sirove vode, pre tretmana osmozom, treba odstraniti gvožđe, treba ustupiti

              preko filtara sa aktivnim ugljem i treba omekšati vodu.

                                                                  Žolt Ampovič i Mark Kadar Nemet

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

. Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatvédelmi irányelvek.

  Elfogadom a cookie­kat erről az oldalról.
EU Cookie Directive Module Information